Trial VersionFersiwn prawf
StartDechrau
FinishGorffen
Stage 1Cyfnod 1
Stage 2Cyfnod 2
Stage 3Cyfnod 3
Stage 4Cyfnod 4
Stage 5Cyfnod 5

Arranging Delivery

Trefnu Dosbarthiad

You are about to read about a situation you find yourself in. There are a number of choices to deal with the situation. Have a read through the situation and then choose which option you think would be the best solution.

"You have bought yourself a new item online that you need for 2 days time.

You are at the point where you have to decide how to have it delivered, which option do you choose?"

Rydych chi ar fin darllen am sefyllfa sydd wedi digwydd i chi. Mae gennych chi sawl dewis ar gyfer sut i ymdrin â’r sefyllfa. Darllenwch y sefyllfa ac yna dewiswch yr ateb gorau yn eich barn chi.

"Rydych chi wedi prynu eitem newydd ar-lein ac rydych chi angen yr eitem ymhen deuddydd.

Rydych chi ar fin penderfynu ar y dull gorau o dderbyn yr eitem. Beth yw’ch dewis?"

This may be a cheap or free option (depending on whether the seller is paying for delivery) but there is no guarantee that it will arrive in time.

Dyma opsiwn rhad neu ddi-dâl o bosibl (gan ddibynnu ar a yw’r gwerthwr yn talu am y cludiant) ond nid oes sicrwydd y bydd yn cyrraedd mewn pryd.

These options may cost more than standard delivery but you can pay to guarantee delivery on the same or next day.

Mae’n bosibl y bydd yr opsiynau hyn yn costio mwy na dosbarthiad safonol ond gallwch dalu i sicrhau bod yr eitem yn cyrraedd ar yr un diwrnod neu drannoeth.

If you are able to attend the store/location where you purchased the item then you could always go to collect the item and avoid the delivery options.

Think about the time and cost in doing this when making your decision.

Os ydych chi’n gallu cyrraedd y siop/lleoliad lle y gwnaethoch chi brynu’r eitem, gallwch chi fynd yno i’w chasglu ac osgoi’r opsiynau dosbarthu.

Meddyliwch am yr amser a’r gost o wneud hyn cyn penderfynu.

When arranging the delivery of an item think about how much it will cost, how quickly will it arrive and what rights do you have if something goes wrong.

Click continue to move onto the next stage of the parcels journey.

Wrth drefnu bod eitem yn cael ei dosbarthu, dylech ystyried y gost, pa mor fuan y bydd yr eitem yn cyrraedd a’ch hawliau os oes rhywbeth yn mynd o’i le.

Cliciwch ar ‘parhau’ i symud i gam nesaf taith y parsel.