Trial VersionFersiwn prawf
StartDechrau
FinishGorffen
Stage 1Cyfnod 1
Stage 2Cyfnod 2
Stage 3Cyfnod 3
Stage 4Cyfnod 4
Stage 5Cyfnod 5

Delivery

Dosbarthu

Below are different scenarios for how your parcel could be delivered.

Look at each option for how the parcel could be delivered and see how they affect your rights as a buyer.

Yr hyn sy’n dilyn yw’r dulliau posibl o ddosbarthu’ch parsel.

Edrychwch ar bob opsiwn ar gyfer dosbarthu’r parsel a sut maen nhw’n effeithio ar eich hawliau fel prynwr.

delivery street

If the parcel is left here it could be picked up by anyone going past or get damaged. If the item is damaged or not delivered you are entitled to a replacement or your money back.

For more information go to citizensadvice.org.uk or call our Consumer Helpline on 03454 04 05 06 or for a Welsh language speaker 03454 04 05 05.

More information on your what you can do if something goes wrong is later in the game.

Os yw’r parsel yn cael ei adael yma, gall unrhyw un sy’n cerdded heibio ei gymryd, neu fe allai gael ei ddifrodi. Os yw’r eitem wedi’i difrodi neu os nad yw’n cael ei dosbarthu, mae gennych chi hawl i gael eitem newydd neu ad-daliad.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citizensadvice.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 03454 04 05 06, neu ffoniwch 03454 04 05 05 am wasanaeth Cymraeg.

Mae rhagor o wybodaeth am beth y gallwch chi ei wneud os oes rhywbeth yn mynd o’i le ar gael yn ddiweddarach yn y gêm.

Possibly. If the person receiving the parcel has agreed for the parcel to be left with someone else and this is the person they have nominated then you could choose this option.

Please note that Royal Mail operate a ‘Deliver to neighbour scheme’ and if you don’t want your parcel to go to a nominated neighbour then you can opt out.

More information on the Royal Mail website.

O bosibl. Os yw’r person sy’n derbyn y parsel wedi cytuno bod modd gadael y parsel gyda rhywun arall, a hwn yw’r person sydd wedi’i enwebu, gallech ddewis yr opsiwn hwn.

Noder bod y Post Brenhinol yn gweithredu ‘Cynllun dosbarthu i gymydog’, ac os nad ydych chi am i gymydog a enwebwyd dderbyn eich parsel, gallwch ofyn am gael eich eithrio o’r cynllun.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Post Brenhinol.