Trial VersionFersiwn prawf
StartDechrau
FinishGorffen
Stage 1Cyfnod 1
Stage 2Cyfnod 2
Stage 3Cyfnod 3
Stage 4Cyfnod 4
Stage 5Cyfnod 5

End of the journey and the parcel arrives

Diwedd y daith a’r parsel yn cyrraedd

Below are a number of situations you may encounter with your parcel delivery. Have a look at them to find out more about what you could do if those situations happened to you.

Yr hyn sy’n dilyn yw nifer o bethau a all ddigwydd pan fydd eich parsel yn cael ei ddosbarthu. Darllenwch nhw i ddysgu mwy am beth y gallech chi ei wneud yn y sefyllfaoedd hyn.

If the item hasn’t arrived then you can contact the seller. You may be entitled to a replacement or your money back.

If the item hasn’t arrived by an agreed date then you may also ask for it to be delivered again.

For more information go to citizensadvice.org.uk or call our Consumer Helpline on 03454 04 05 06 or for a Welsh language speaker 03454 04 05 05.

Os nad yw’r eitem wedi cyrraedd, gallwch gysylltu â’r gwerthwr. Mae’n bosibl y bydd gennych chi hawl i gael eitem newydd neu ad-daliad.

Os nad yw’r eitem wedi cyrraedd erbyn dyddiad y cytunwyd arno, gallwch ofyn i’r gwerthwr ddosbarthu’r eitem eto.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citizensadvice.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 03454 04 05 06, neu ffoniwch 03454 04 05 05 am wasanaeth Cymraeg.

If the wrong item has been sent then you are entitled to a replacement item or your money back.

For more information go to citizensadvice.org.uk or call our Consumer Helpline on 03454 04 05 06 or for a Welsh language speaker 03454 04 05 05.

Os yw’r eitem anghywir wedi cael ei hanfon, mae gennych chi hawl i gael eitem newydd neu ad-daliad.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citizensadvice.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 03454 04 05 06, neu ffoniwch 03454 04 05 05 am wasanaeth Cymraeg.

If the item is damaged or broken then you are entitled to a replacement or your money back.

For more information go to citizensadvice.org.uk or call our Consumer Helpline on 03454 04 05 06 or for a Welsh language speaker 03454 04 05 05.

Os yw’r eitem wedi’i difrodi neu wedi torri, mae gennych chi hawl i gael eitem newydd neu ad-daliad.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citizensadvice.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 03454 04 05 06, neu ffoniwch 03454 04 05 05 am wasanaeth Cymraeg.

If you buy something online you have a 14 day cooling off period to change your mind. You won’t get a cooling-off period when you buy:

  • > something that deteriorates quickly - like flowers or food
  • > an item that was personalised or custom-made for you
  • > anything from a private individual rather than a business
  • > a CD, DVD or software, if you break the seal on the wrapping

If you paid for standard delivery when you bought something, the seller has to refund this if you return it. If you chose a more expensive delivery option, you’ll have to pay the difference.

For more information go to citizensadvice.org.uk or call our Consumer Helpline on 03454 04 05 06 or for a Welsh language speaker 03454 04 05 05.

Os ydych chi’n prynu rhywbeth ar-lein, mae gennych chi gyfnod o 14 diwrnod i ailystyried. Ni fydd cyfnod ailystyried yn berthnasol os ydych chi’n prynu’r canlynol:

  • > rhywbeth sy’n treulio’n gyflym – fel blodau neu fwyd
  • > eitem sydd wedi’i phersonoli neu eitem sydd wedi’i gwneud yn arbennig i chi
  • > unrhyw beth gan unigolyn preifat yn hytrach na busnes
  • > CD, DVD neu feddalwedd, os ydych chi wedi torri sêl y papur lapio

Os ydych chi wedi talu am ddosbarthiad safonol wrth brynu eitem, mae’n rhaid i’r gwerthwr ad-dalu’r gost os ydych chi’n dychwelyd yr eitem. Os ydych chi’n dewis opsiwn dosbarthu drutach, bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i citizensadvice.org.uk neu ffoniwch ein Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 03454 04 05 06, neu ffoniwch 03454 04 05 05 am wasanaeth Cymraeg.

Your item arrives and you can enjoy it.

Mae’ch eitem yn cyrraedd a gallwch fwynhau’r eitem.